Ogłoszenie Konkursu DL2024 - SPDiM

SPDiM.pl
SPDiM.pl
tel: 510 211 940
tel: 500 227 829

facebook
SPDiM.pl
SPDiM.pl
e-mail: kierod@op.pl
e-mail: spdimrn@gmail.com
SPDiM.pl
Przejdź do treści
OGŁOSZENIE KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE 2024
 
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży jako Ośrodek Działaj Lokalnie we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Burmistrzem Rucianego- Nidy, Burmistrzem Pisza, Burmistrzem Białej Piskiej ogłasza LOKALNY KONKURS GRANTOWY Programu „Działaj Lokalnie 2024” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności.
W ramach Programu „Działaj Lokalnie 2024” wspierane będą projekty, które aktywizują lokalne społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez realizację projektów obywatelskich,  służących pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy kapitału społecznego i dobra wspólnego.
Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

Łączna pula w Konkursie przeznaczona na granty w 2024 roku wynosi: 65 000,00 zł.

Kto może wziąć udział w konkursie:
1. organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną (np. fundacje, stowarzyszenia, uczniowskie kluby sportowe, organizacje społeczno-zawodowe rolników, koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa), z wyłączeniem: Lokalnych Grup Działania, Lokalnych Grup Rybackich, Lokalnych Organizacji Turystycznych, związków stowarzyszeń, fundacji skarbu państwa i ich oddziałów, fundacji utworzonych przez partie polityczne, stowarzyszeń samorządów lokalnych,
2. zarejestrowane w ewidencji prowadzonej przez starostę stowarzyszenia zwykłe,
3. oddziały terenowe organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną,
4. grupy nieformalne (w tym stowarzyszenia zwykłe niezarejestrowane, oddziały terenowe organizacji nieposiadające osobowości prawnej), w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej) lub jedna z następujących instytucji publicznych: instytucja kultury, biblioteka publiczna.
5. grupy nieformalne, występujące z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa Działaj Lokalnie. Inicjatywa Działaj Lokalnie to nawiązująca do Inicjatywy Lokalnej (Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Art. 19b-19h) forma dofinansowania projektów w ramach Programu, realizowanych przez nieformalną grupę mieszkańców we współpracy z Ośrodkiem Działaj Lokalnie.

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które:
 
  • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego;
  • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności;
  • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji;
  • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności;
  • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych;
  • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe;
  • W Konkursie nie będą finansowane działania akcyjne i jednorazowe wydarzenia (trwające krócej niż 3 miesiące). Natomiast wysoko oceniane będą projekty, które proponują nowe działania lub nową ofertę dla mieszkańców, albo włączają nowe środowiska w prowadzone wcześniej działania. Zatem od wnioskodawców oczekujemy nowych pomysłów, nowych ofert, które mogą być adaptacją działań podejmowanych przez inne środowiska lub zupełnie nową propozycją. Składane do konkursu projekty mogą być natomiast rozwinięciem wcześniej podjętych działań.

    Czas trwania projektu: min. 3 miesiące – max. 6 miesięcy,
    Łączna pula przeznaczona na granty: 65 000 zł.
    Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu: 6 000 zł.

W tegorocznej edycji wnioski należy składać od 15 maja 2024 roku do 15 czerwca 2024 roku, wyłącznie poprzez generator on-line dostępny na stronie https://generatorspoleczny.pl

  *Szczegółowe zasady przyznawania dotacji znajdują się w Regulaminie konkursu grantowego „Działaj Lokalnie 2024” Wszystkie osoby zainteresowane pomocą przy wypełnianiu wniosku w wersji elektronicznej mogą zgłosić nam taką potrzebę. Jesteśmy do Państwa dyspozycji podczas konsultacji. (po uprzednim ustaleniu terminu). Dodatkowe informacje na temat konkursu realizowanego w ramach „Działaj Lokalnie” można uzyskać: Ośrodek Działaj Lokalnie – Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży  ul. Kolejowa 2B, 12-220 Ruciane- Nida

Osoba do kontaktu: Alina Kierod, tel. 510211940, Paulina Jankowska, tel. 514703355, Stanisław Kierod, tel. 500227829
e-mail: kierod@op.pl, paulina54@interia.eu, spdimrn@gmail.com,

Telefon:
Alina Kierod - prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży, koordynator "Działaj Lokalnie" - 510 211 940
Stanisław Kierod - koordynator FIO Warmia Mazury Lokalnie, organizator wypoczynku letniego i zimowego - 500 227 829

DANE ADRESOWE:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży
     ul. Kolejowa 2B,
                    12-220 Ruciane Nida    
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
KRS: 0000235436
Regon: 280036529
NIP: 8491518666
nr konta: 73 9364 0000 2001 0005 1783 0001
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Wróć do spisu treści