metryczki DL 2018 - SPDiM

SPDiM.pl
SPDiM.pl
tel: 510 211 940
tel: 500 227 829

facebook
SPDiM.pl
SPDiM.pl
e-mail: kierod@op.pl
e-mail: spdimrn@gmail.com
SPDiM.pl
Przejdź do treści
Metryczki Projektów Działaj Lokalnie 2018


Tytuł projektu: „BUDUJEMY DLA WSPÓLNEGO DOBRA”
 
Okres realizacji projektu: 01.06.2018 do 30-09-2018
 
Realizator projektu: grupa nieformalna OSIEDLOWI SĄSIEDZI
 
Kwota dofinansowania: 5 000,00 zł
 
Wkład finansowy własny: 650,00 zł
 
Wkład niefinansowy własny : 1350,00 zł
 
Opis projektu: Projekt polegał na organizacji osiedlowych spotkań integracyjnych w których udział wzięli mieszkańcy wspólnoty, sąsiedzi i zaproszeni goście.
 
Celem projektu jest integracja międzysąsiedzka, rozwój inicjatyw lokalnych i integracji społecznej. Zainicjowanie działań , które zdopingują pozostałych mieszkańców i zmotywują do ubiegania się o fundusze zewnętrzne w przyszłości.
 
Mieszkańcy wspólnie wybudowali altanę, która stanowi nieodzowny element miejsca spotkań integracyjnych. Odbył się wieczorek muzyczny pt. „Z piosenką nam do twarzy”, warsztaty kulinarne, wspólne czytanie. Mieszkańcy wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wojska Polskiego 72 w Orzyszu spędzili wiele wspólnych wieczorów w miłej sąsiedzkiej atmosferze, został nawiązany wspólny dialog przy śpiewie i czytaniu.


SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl

Tytuł projektu: Chcę i umiem ratować - pomagać
 
Okres realizacji projektu: 2018.06.15  - 2018.11.15
 
Realizator projektu:  Ochotnicza Straż Pożarna w Odojach
 
Kwota dofinansowania:  3500 zł
 
Wkład finansowy własny: 513 zł
 
Wkład niefinansowy własny: 2960 zł
 
Opis projektu:
 
Projekt polegał na wyszkoleniu trzech strażaków i uzyskaniu Ratownika Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy a następnie zorganizowaniu szkolenia dla lokalnej społeczności szkolenia z udzielania pierwszej pomocy przed medycznej osobom poszkodowanym z wykorzystaniem zakupionego fantoma.
 
Poprzez nie wielkie opóźnienie w podpisaniu umowy i pozyskaniu środków finansowych nie udało się zapisać na kurs KPP w określonym terminie. Dopiero na początku września udało się na taki kurs dostać i zdać egzamin. W najbliższym czasie organizowane będzie szkolenie z udzielania pierwszej pomocy oraz na początku października zostanie przeprowadzone takie szkolenie dla dzieci w szkole.                                                                                 
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl

Tytuł projektu: Ładnie na Irysie
 
Okres realizacji projektu: 28.05.2018 – 31.11.2018
 
Realizator projektu: Stowarzyszenie Właścicieli Domków Rekreacyjnych Ośrodka Wypoczynku Doraźnego Irys w Orzyszu
 
Kwota dofinansowania: 4 000,00 zł
 
Wkład finansowy własny: 880,00 zł
 
Wkład niefinansowy własny: 1 500,00 zł
 
Opis projektu:
 
Głównym celem projektu Ładnie na Irysie jest odnowienie nieremontowanego od ponad 40 lat budynku publicznych toalet i pryszniców, znajdujących się na terenie ośrodka. Jego realizacja znacznie poprawi komfort przebywających tam właścicieli domków i turystów, którzy chętnie korzystają z uroków okolicznych jezior i lasów. Duży problem stanowi także kwestia zanieczyszczenia wód, np. poprzez kąpanie zwierząt, mycie samochodów nad brzegiem jeziora oraz wyrzucanie do niego śmieci. Dodatkowym celem projektu jest zwiększenie świadomości społeczności lokalnej, dotyczącej ochrony mazurskich jezior.
 
Dotychczas zrealizowane działania:
 
· przygotowanie projektu baneru, plakatów i ulotek reklamujących projekt
· 27.07.2018 – rozpoczęcie akcji reklamowej:
- zawieszenie baneru reklamowego na bramie wjazdowej do ośrodka
- roznoszenie ulotek i rozwieszenie plakatów przez wolontariuszy
- informacje na portalach społecznościowych oraz lokalnej prasie
- pogadanki z ratownikiem wodnym zakończone konkursem z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie podczas kąpieli wodnych i słonecznych
· 25.08.2018 – spotkanie integracyjne na terenie ośrodka z udziałem zaproszonych gości oraz członków stowarzyszenia, połączone z zabawami i konkursami dla dzieci i młodzieży.
· wrzesień 2018 – rozpoczęcie remontu budynku toalet i pryszniców (zakup i montaż drzwi)
SPDiM.pl

Tytuł projektu: Orzyska Rada Seniorów włącza...
 
Okres realizacji projektu:  2018-06-20 - 2018-12-15
 
Realizator projektu: Mazurskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej w Orzyszu
 
Kwota dofinansowania: 4500 zł
 
Wkład finansowy własny: 300 zł
 
Wkład niefinansowy własny: 3190 zł
 
Opis projektu:  
 
Cele:
 
Głównym celem jest podniesienie aktywności seniorów dotychczas nieuczestniczących w życiu społecznym.
 
Cele szczegółowe: - zwiększenie zaangażowania seniorów, mieszkańców Gminy Orzysz w życie publiczne,
- stymulowanie aktywności obywatelskiej seniorów służącej tworzeniu dobra wspólnego,
- integrowanie społeczności lokalnej wokół potrzeb najstarszych mieszkańców oraz aktywizowanie tych najstarszych mieszkańców do włączania się do wspólnego działania mieszkańców, organizacji pozarządowych i firm, przedsiębiorców,
- wspieranie osób i utworzenie grup senioralnych o wspólnych zainteresowaniach, które pozostaną inicjatorami działań wspierających potrzeby samych seniorów, ale i pozostałych członków lokalnej społeczności.
 
Projekt polega na wprowadzeniu dotychczas nieaktywnych i mało aktywnych seniorów, takich, którzy nie uczestniczą w działaniach prowadzonych przez Orzyski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Klub Seniora przy Domu Kultury, Koło Związku Emerytów i inne instytucje i organizacje.
 
Działania:
 
- Cykl 2 spotkań informacyjno-integracyjnych seniorów nieuczestniczących w życiu społecznym, czyli nieaktywnych seniorów miejscowości wiejskich, byłych pracowników spółdzielni Miarex i innych nieistniejących zakładów pracy z samorządem. Na spotkaniach prowadzone będą informacje nt. aktualnych prac prowadzonych przez burmistrza i Urzędu Miejskiego - prowadzić będzie Burmistrz Orzysza, funkcjonowanie Rady Miejskiej i samorządu gminnego - prowadzić będzie Przewodniczący Rady Miejskiej, działania Powiatu Piskiego - prowadzić będzie Starosta Piski. Każdemu seniorowi, uczestnikowi spotkań Burmistrz Orzysza wręczy "Paszport - Zaproszenie do aktywności senioralnej", ponadto każdy senior otrzyma symboliczny prezent np. słodycze
 
- Klub Filmowy - projekcje filmów fabularnych o tematyce senioralnej, promujące aktywność seniorów, przedstawiające przykłady rozwijania zainteresowań i włączanie się w życie społeczne i obywatelskie, ukazujące możliwości utrzymania i rozwoju fizycznego i intelektualnego, jakie daje III wiek.
- Klub Karaoke, senioralne śpiewanie patriotyczne i biesiadne. Wykorzystanie tej formy, jako działania o wyjątkowym potencjale integracyjnym, jednocześnie służącej do rozwijania lokalnego patriotyzmu poprzez naukę hymnu gminy oraz pieśni i piosenek związanych z regionem Mazur.
- 3 godzinne warsztaty rękodzielnicze dla seniorów. Tematyka warsztatów zostanie wybrana z seniorami z następujących: dekupaż, skrapbing
- wizyta integracyjno- edukacyjna do muzeum w Ełku pn. "Powroty wspomnieniami" - przejazd kolejką wąskotorową.
- Publiczne Czytanie Seniorów - cykliczne działanie - Publiczne Czytanie Orzyszan - organizowane przez MSAL. W tym roku prowadzone będzie z udziałem seniorów, a tematyka czytanych tekstów dotyczyć będzie spraw senioralnych.
Rezultaty
 
- 2 spotkania integracyjno-informacyjne z władzami, w których weźmie udział, co najmniej 70 osób,
- 3 godziny warsztatów rękodzielniczych, w których weźmie udział, co najmniej 25 osób,
- 4 seanse w Klubie Filmowym, w których weźmie udział, co najmniej 80 osób, a w kolejnych latach kolejne spotkania klubu 1 raz w miesiącu,
- 4 seanse w Klubie Karaoke, w których weźmie udział, co najmniej 90 osób, a w kolejnych latach kolejne spotkania klubu 1 raz w miesiącu,
- 1 wizyta integracyjno-edukacyjna do muzeum w Ełku (kolejka wąskotorowa) dla 38 osób,
- publiczne czytanie seniorów, w którym weźmie udział, co najmniej 20 czytających i 40 słuchających,
- wykonanych zostanie 200 szt. ulotek i 50 szt. plakatów informujących o działaniach projektu,
- opracowanie i druk 80 szt. "Paszportów - Zaproszenia do aktywności senioralnej",
- włączenie do działań senioralnych, co najmniej 30 osób.
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl

Tytuł projektu: Zielone Światło Dla Bezpieczeństwa Dzieci
 
Okres realizacji projektu:  2018-06-20 - 2018-12-15
 
Realizator projektu: Grupa nieformalna Zielono nam

Kwota dofinansowania: 5 000,00 zł

Wkład finansowy własny: 266,00 zł

Wkład niefinansowy własny: 1 100,00 zł

Opis projektu:  

Cele:
Celem głównym jest zwiększenie bezpieczeństwa dzieci w czasie przemieszczania się ulicami osiedla, w czasie dojścia do szkół oraz w czasie zabaw na wolnym powietrzu.

Cele szczegółowe:
- bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców osiedla,
- zapewnienie bezpieczeństwa podczas dojścia dzieci do szkoły,
- utworzenie miejsca bezpiecznej zabawy dla dzieci przez co nie będą one prowadziły zabaw na ulicach, jezdniach osiedla,
- zapewnienie rodzicom poczucia bezpieczeństwa ich dzieci w drodze do szkoły i w czasie zabawy,
- zapewnienie odpowiedniej prędkości przejazdu pojazdów mechanicznych poruszających się po drogach osiedla.

Działania:
Projekt polega na podniesieniu bezpieczeństwa mieszkańców osiedla Zielona Dolina ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa dzieci.
Zamierzamy osiągnąć to poprzez:
- ułożenie spowalniacza na jezdni, na której często obserwuje się rozwijanie nadmiernej prędkości przez przejeżdżające pojazdy mechaniczne i poprzez to zapewnienie odpowiedniej prędkości pojazdów mechanicznych poruszających się po drogach osiedla,
- spotkanie edukacyjno-integracyjne "Obtańczenie Spowalniacza" - taniec uliczny, pokaz jazdy na rowerze, pokaz ratownictwa,
- zamontowanie elementu do zabawy na terenie przeznaczonym na zabawy dzieci,
- konkurs dla dzieci o tematyce związanej z bezpiecznym poruszaniu się po drogach w mieście i poza miastem,
- rodzinną wycieczkę rowerową z elementami edukacyjnymi z obszaru bezpieczeństwa
komunikacyjnego,
- spotkanie mieszkańców z dzielnicowym Policji nt. bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem
bezpieczeństwa komunikacyjnego.

Rezultaty:
- zamontowanie 1 spowalniacza z kompletem oznakowania pionowego na najczęściej użytkowanej
drodze na osiedlu - zostanie ustabilizowana prędkość pojazdów z 80 os/dzień,
- 1 pogadanka dla dzieci i dorosłych o bezpieczeństwie ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa komunikacyjnego - spotkanie z dzielnicowym Policji - 25 osób,
- 1 spotkanie edukacyjno-integracyjne "Obtańczenie Spowalniacza" - 70 osób,
- zamontowanie 1 elementu do zabawy na terenie przeznaczonym na bezpieczne zabawy dzieci - 12
dzieci/dzień,
- 1 konkurs dla dzieci o tematyce związanej z bezpiecznym poruszaniu się po drogach w mieście i poza miastem, 20 dzieci,
- 1 rodzinna wycieczka rowerowa z elementami edukacyjnymi z obszaru bezpieczeństwa - 20 osób.
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl

Tytuł projektu: Zielony Ogród Zabaw i Integracji
 
Okres realizacji projektu:  2018-06-20 - 2018-12-15
 
Realizator projektu: grupa nieformalna - My z Zielonej Doliny
 
Kwota dofinansowania: 5 000,00 zł
 
Wkład finansowy własny: 710,00 zł
 
Wkład niefinansowy własny: 7 839,00 zł
 
Opis projektu:  
 
Cele:
 
Celem głównym jest zwiększenie integracji mieszkańców Orzysza i osiedla Zielona Dolina.
 
Cele szczegółowe, to podejmowanie wspólnych działań przez mieszkańców:
- utworzenie placu zabaw dla dzieci,
- utworzenie miejsca sąsiedzkich spotkań, co przyczyni się do zwiększenia integracji mieszkańców,
- zwiększenie bezpieczeństwa najmłodszych mieszkańców osiedla,
- zwiększenie estetyki miasta i osiedla,
- funkcjonowanie przykładu podejmowania wspólnych działań przez mieszkańców dla grup społecznych z innych części miasta i gminy.
 
Działania:
 
- urządzenie przestrzeni społecznej "Zielony ogród zabaw i integracji" wykorzystywanej, jako plac zabaw dla dzieci oraz miejsce spotkań mieszkańców osiedla służących rozmowom o podejmowaniu działań na rzecz osiedla, spotkań z okazji święta miasta i osiedla, integrację z okazji świąt kościelnych i świeckich(wspólne dzielenie się opłatkiem, powitanie Nowego Roku, Dzień Dziecka,
- spotkanie motywacyjno-integracyjne mieszkańców - po wykonaniu części robót - służące
zmotywowaniu mieszkańców do włączenia się w działania projektu,
- przeprowadzenie na urządzonym terenie spotkań: pożegnanie wakacji, pieczenie ziemniaka, oraz spotkanie opłatkowe służące jednocześnie podsumowaniu projektu i wyróżnieniu najbardziej zaangażowanych.
 
Rezultaty:
- powstanie 1 ogród zabaw, z którego będzie korzystało ok. 10 dzieci dziennie,
- powstanie 1 ogród spotkań integracyjnych, gdzie będzie spotykało się na organizowanych spotkaniach jednocześnie do 100 mieszkańców,
- 1 wydanie gazetki osiedlowej w nakładzie 100 egzemplarzy,
- 1 spotkanie motywacyjno-integracyjne mieszkańców - po wykonaniu części robót - 30 mieszkańców,
- 2 spotkania integracyjne: pożegnanie wakacji, pieczenie ziemniaka - 60 mieszkańców,
- 1 spotkanie religijno-podsumowujące projekt: spotkanie opłatkowe służące jednocześnie podsumowaniu projektu i wyróżnieniu najbardziej zaangażowanych - 50 mieszkańców.
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl

Tytuł projektu: Bezpieczne Wspólne Podwórko " Na Skrzyżowaniu"
 
Okres realizacji projektu: 2018.06.01 - 2018.11.15
 
Ogrodzenie zostało już wykonane prawie w całości zostały niewielkie prace kosmetyczne. Altana jest w trakcie budowy.

Realizator projektu:  Mieszkańcy Budynku Osiedle Robotnicze 45

Kwota dofinansowania:  5000 zł

Wkład finansowy własny: 500 zł

Wkład niefinansowy własny: 3630 zł

Opis projektu:  
Projekt polegał na wykonaniu ogrodzenia wspólnego podwórka w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób (dzieci) przebywających i bawiących się oraz wybudowaniu altany do wspólnych spotkań mieszkańców , sąsiadów i gości.
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl

Tytuł projektu:  "Razem jest lepiej, bo możemy więcej - społecznie do przodu”.
 
Okres realizacji projektu: Sierpień 2018 r. – Grudzień 2018 r.
 
Realizator projektu: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piszu przy Stowarzyszeniu Przymierze Ziemia Piska
 
Kwota dofinansowania: 4000,00 zł
 
Wkład finansowy własny: 550,00 zł
 
Wkład niefinansowy własny: 900,00 zł
 
Opis projektu:  
 
Społeczność lokalna osób niepełnosprawnych jest bardzo zamknięta. Brak jest odziaływań dla tych osób na płaszczyźnie rehabilitacji społecznej oraz ukazywania alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla tej właśnie grupy. Projekt odpowiada na następujące potrzeby:
 
- zniewelowanie poczucia alienacji wśród osób niepełnosprawnych,
- wskazanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego,
- ukazanie sportu jako rzeczy ważnej i potrzebnej dla osób niepełnosprawnych,
- integracja różnych grup osób niepełnosprawnych,
- otwarcie się na społeczeństwo.

Osoby niepełnosprawne bardzo często są niedowartościowane i zamknięte na swoje potrzeby. Żyją w swoim świecie. Do projektu zrekrutowaliśmy osoby niepełnosprawne z dwóch różnych grup. Jedna grupa jest objęta rehabilitacją społeczną w ramach zajęć w WTZ, druga grupa rehabilitacją zawodową w ramach wykonywanej pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Piszu.

W ramach projektu objeliśmy kompleksowym wsparciem 35 osób niepełnosprawnych z WTZ i nawiązaliśmy  współpracę z Zakładem Aktywności Zawodowej w Piszu. Zadania są realizowane w ramach edukacji, kultury i sportu oraz integracji osób niepełnosprawnych.

Podczas realizacji projektu  wskazujemy osobom niepełnosprawnym, że warto poszerzać horyzonty, wychodzić na zewnątrz, budować różne struktury społeczne w ramach swoich małych społeczności lokalnych, przede umacniamy osoby niepełnosprawne w poczuciu, że są  bardzo ważni i potrzebni w społeczności lokalnej.

Projekt przynosi wymierne rezultaty w postaci ukazania osobom niepełnosprawnym alternatywnych form spędzania czasu wolnego, tworzenia się więzi społecznych, grup zainteresowań, wymiany doświadczeń związanych z niepełnosprawnością. Projekt wskazuje również osobom niepełnosprawnym, że praca w grupie i uprawianie sportu jest niezwykle ważne dla każdego człowieka i wpływa wielopłaszczyznowo na jego życie, zdrowie i rozwój. Projekt  umożliwił przestrzeń do przełamywania barier i wskazał możliwości „dróg” rozwoju osobistego.
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl

Tytuł projektu: „Śpi bezpiecznie, kto ma dobrego sąsiada”
 
Okres realizacji projektu: 01.06.2018r. -30.09.2018r.
 
Realizator projektu: Danuta Małgorzata Sikora, Adam Pogorzelski, Tadeusz Markowicz występujący w imieniu mieszkańców PRACOWITE PSZCZÓŁKI, Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wojska Polskiego 32, Orzysz
 
Kwota dofinansowania: 5 000,00 PLN
 
Wkład finansowy własny: 0,00 PLN
 
Wkład niefinansowy własny: 1 250,00 PLN
 
Opis projektu:  Projekt polegał na utworzeniu miejsca integracji sąsiedzkiej poprzez pomalowanie ogrodzenia, graffiti na ścianie, montaż zakupionego grilla zewnętrznego, ławeczek i stołów. Celem było zaangażowanie grupy mieszkańców w realizacji działań poprzez zorganizowanie dwóch spotkań integracyjnych, które umożliwiły nawiązanie relacji międzysąsiedzkich, nawiązanie dialogu z sąsiadami oraz utworzenie warunków do powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnej. Odbyły się warsztaty kulinarne propagujące zdrowe odżywianie udział wzięły 22 osoby, odbył się też wieczorek tematyczny „Orzysz wojskowa stolicy Polski” udział wzięło 15 osób.
 
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl

Tytuł projektu - "Wojnowo fotografią stoi"
 
Okres realizacji - 2018.06.01 - 2018.09.30
 
Realizator - Stowarzyszenie Przyjaciół Wojnowa
 
Kwota dofinansowania - 4000 PLN
 
Wkład finansowy własny - 350 PLN
 
Wkład niefinansowy własny - 2210 PLN
 
Opis projektu - nasz projekt polegał na udostępnieniu i przybliżeniu mieszkańcom wioski i okolicznych miejscowości , a także turystom, światowej fotografii prasowej. Prezentując współczesne zdjęcia, chcieliśmy również zwrócić uwagę na architekturę domów Wojnowa. Wystawa starych fotografii pozwoliła porównać Wojnowo dawne z dzisiejszym. Celem naszego projektu była integracja mieszkańców wioski, zmobilizowanie do wspólnego działania i doprowadzenie do otwarcia II Wojnowskiego Festiwalu Fotografii. Rezultaty projektu przerosły nasze oczekiwania. Na otwarciu wystawy było około 250 osób, o naszym przedsięwzięciu mówił Polsat i TVN co spowodowało wzrost zainteresowania naszą miejscowością. Tego lata odwiedziło nas ponad tysiąc osób. Były to wycieczki autokarowe i rowerowe, a także turyści indywidualni. Wojnowo stało si wsią wyjątkową, nie tylko  z powodu swej historii.
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl

TYTUŁ PROJEKTU: Aktywnie i międzypokoleniowo na podwórku Giżyckiej

OKRES REALIZACJI: 01.07.2018-30.11.2018

REALIZATOR PROJEKTU: Sąsiedzi z Giżyckiej

KWOTA DOFINANSOWANIA: 4000 złotych

WKŁAD FINANSOWY WŁASNY: 200 złotych

WKŁAD NIEFINANSOWY WŁASNY: 1900 złotych w tym:
-1500 wolontariusze
-400 koordynator

OPIS I CELE PROJEKTU:
Projekt „Sąsiedzi z Giżyckiej” polega na rozbudowie i poprawieniu funkcjonalności przestrzeni wspólnego podwórka w celu podniesienia aktywności społecznej między sąsiadami oraz omówienie dalszych działań związanych z przyszłością naszego podwórka. W projekcie zaplanowano ofertę dla osób starszych jak i dla wszystkich sąsiadów w postaci pogadanki na temat bezpieczeństwa osób starszych, pierwszej pomocy, sposobu powiadamiania służb ratunkowych itp.
Oto nasze rezultaty, które osiągnęliśmy:
1)    Wyłożenie kostki brukowej wokół altanki
2)    Wykonanie oświetlenia
3)    Montaż grilla kominkowego
4)    Zakup narzędzi do pielęgnacji zieleni i terenu.
5)    Własnoręczne wykonanie ławek i stołów do altanki
6)    Zrobienie pergoli wokół śmietnik
7)    Posadzenie drzew ozdobnych
8)    Ogólne uporządkowanie podwórka
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl

Tytuł projektu: „WSZYSTKIE RĘCE NA POKŁAD”
 
Okres realizacji projektu: 01.06.2018 do 30-09-2018
 
Realizator projektu: grupa nieformalna SĄSIEDZI
 
Kwota dofinansowania: 5 000,00 zł
 
Wkład finansowy własny: 0,00 zł
 
Wkład niefinansowy własny : 1400,00 zł
 
Opis projektu: Projekt polegał na organizacji spotkań służących integracji były to spotkania tematyczne.
 
Wieczornica wspomnień w trakcie których mieszkańcy wspólnie wspominali mile spędzony czas przy działaniach projektowych oraz zajęcia kulinarne podczas których mieszkańcy wspólnie przygotowali potrawy wymienili się przepisami oraz doświadczeniami kulinarnymi.
 
Mieszkańcy przygotowali miejsce , które służy integracji i wspólnemu spędzaniu czasu, wspólnymi siłami zamontowali altanę.
 
Celem projektu jest integracja międzysąsiedzka, rozwój inicjatyw lokalnych i integracji społecznej. Pozyskane środki w sposób bezpośredni umożliwią planowanie wspólnych działań.
 
Istotne znaczenie mają korzyści płynące z wolontariatu.
 
Pobudzenie aktywności społecznej i wzrost poziomu integracji wśród mieszkańców.
 
Bezpośrednimi odbiorcami byli mieszkańcy wspólnoty , sąsiedzi oraz zaproszeni goście.
 
 
 
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl

Tytuł projektu: ”Zdrowo bo sportowo” I Integracyjny Orzyski Turniej BOCCE

Okres realizacji projektu: 02.07.2018r.-31.10.2018r.

Realizator projektu:  „Społecznicy z ulicy”-grupa składa się z pracowników ŚDS w Orzyszu oraz wolontariuszy

Kwota dofinansowania: 4000,00 zł

Wkład finansowy własny: 400,00 zł

Wkład niefinansowy własny: 4030,00 zł

Opis projektu:  
Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowaną potrzebę usprawniania fizycznego, integracji, przełamywania barier i stereotypów społeczności lokalnej, osób chorych psychicznie, niepełnosprawnych, upośledzonych umysłowo, seniorów oraz ludzi młodych. Projekt zakłada wzmocnienie integracji społecznej, promowanie zdrowego stylu życia dla każdego, bez względu na choroby, niepełnosprawności, kondycję, wiek, płeć oraz rozwijanie potencjału wśród uczestników projektu oraz aktywności - zarówno w czasie trwania projektu jak również poprzez kontynuowanie (w formie wolontariatu) wspólnych kontaktów osób chorych psychicznie, niepełnosprawnych, członków ich rodzin i osób z najbliższego otoczenia. Podniesienie świadomości prozdrowotnej. Umożliwiliśmy rozszerzenie zainteresowań, zwiększyliśmy dostępność oferty zajęć sportowych, spotkań aktywizujących podopiecznych ŚDS-ów. W ramach działań odbywały się: zajęcia praktyczne z gry w bocce, które służyły nabywaniu wiedzy oraz umiejętności praktycznych, rozwijaniu zachowań prozdrowotnych a także rozbudzaniu poczucia estetyki (warsztaty artystyczne). Zorganizujemy w październiku I Orzyski Turniej  BOCCE. W ramach realizacji projektu zakupiliśmy zestaw do wyznaczania boiska zewnętrznego, odbył się cykl spotkań mających na celu naukę zasad oraz grę w BOCCE , wyjść integracyjno-sportowych z fizjoterapeutą, spotkania z dietetykiem, spotkanie szkoleniowe dla uczestników i ich opiekunów (nauka zasad gry) oraz 2-dniowe warsztaty w pracowni technicznej w ŚDS, w ramach których zostały wykonane statuetki na Turniej Bocce. Większość zaplanowanych działań  prowadzona była na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy.
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Tytuł projektu: Żeglarstwo w gminie Orzysz
 
Okres realizacji projektu: 2018-05-14 - 2018-10-15
 
Realizator projektu: Orzyscy optymiści
 
Kwota dofinansowania: 5000,00zł
 
Wkład finansowy własny: 600,00zł
 
Wkład niefinansowy własny: 5300,00zł  
 
Opis projektu:  
 
Głównym celem projektu jest stworzenie dla dzieci i młodzieży Orzysza oferty szkolenia żeglarskiego i zorganizowanie II edycji Przeglądu Piosenki Żeglarskiej, a poprzez to aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży oraz rozwijanie u nich cech i umiejętności przydatnych w codziennym życiu, wykorzystanie walorów przyrodniczych regionu i jego promocja.
 
Projekt polega na przeprowadzeniu szkoleń żeglarskich dla dzieci i młodzieży Orzysza. W ramach projektu zorganizowany został Przegląd Piosenki Żeglarskiej - II edycja. Projekt pozwolił na promocję żeglarstwa, wykorzystanie walorów przyrodniczych regionu i jego promocja.
 
Rezultaty:
 
- 40 osób wzięło udział w szkoleniu żeglarskim,
- 30 osób wystąpiło podczas Przeglądu Piosenki Żeglarskiej,
- 190 osób wzięło udział jako publiczność w Przeglądzie Piosenki Żeglarskiej i pokazie umiejętności żeglarskich przez uczestników szkolenia żeglarskiego,
- promocja regionu gminy Orzysz położonego wśród jezior,
- aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży szkolnej Orzysza,
- rozwijanie u dzieci i młodzieży szkolnej Orzysza cech i umiejętności przydatnych w codziennym życiu,
- aktywizacja społeczna bezpośrednich i pośrednich uczestników projektu,
- integracja dzieci i młodzieży z gminy Orzysz,
- integracja społeczności lokalnej na rzecz realizacji dobra wspólnego,
- artykuły na stronie internetowej.
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Telefon:
Alina Kierod - prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży, koordynator "Działaj Lokalnie" - 510 211 940
Stanisław Kierod - koordynator FIO Warmia Mazury Lokalnie, organizator wypoczynku letniego i zimowego - 500 227 829

DANE ADRESOWE:

   Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży
     ul. Kolejowa 2B,
                    12-220 Ruciane Nida    
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
KRS: 0000235436
Regon: 280036529
NIP: 8491518666
nr konta: 73 9364 0000 2001 0005 1783 0001
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Wróć do spisu treści