Kolonie II turnus- informacje dla rodziców - SPDiM

SPDiM.pl
facebook
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
tel: 510 211 940
tel: 500 227 829

facebook
SPDiM.pl
SPDiM.pl
e-mail: kierod@op.pl
e-mail: spdimrn@gmail.com
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Przejdź do treści
KOLONIE NA KAŻDĄ KIESZEŃ W RUCIANEM- NIDZIE - II TURNUS (OD 7.07. DO 18.07.2017)

Drodzy rodzice,
Wyjazd dzieci na kolonie w dniu 7.07.2017 r.

WARSZAWA: spotykamy się przy Hali Torwar (przy Stadionie Legii). Planowany odjazd około godziny 11.30-12.00.
GDAŃSK: spotykamy się na Dworcu PKS przy stanowisku nr.10 (z tyłu dworca). Planowany odjazd około godziny 12.30 – 13.00.
OLSZTYN: spotykamy się na parkingu przy MacDonaldzie naprzeciw Dworca Kolejowego. Planowany odjazd około godziny 15.00.

Aby zapewnić wszystkim dzieciom zdrowy i bezpieczny wypoczynek oraz dobrą zabawę, ustaliliśmy niniejsze zasady postępowania podczas kolonii letnich w Rucianem- Nidzie dla dzieci i młodzieży, które każdy z Uczestników zobowiązany jest przestrzegać.

1. Uczestnik kolonii zobowiązany jest podporządkować się poleceniom kadry(kierownikowi kolonii, wychowawcom, instruktorom ) oraz aktywnie uczestniczyć we wszystkich zajęciach programowych.
2. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do postanowień przepisów i regulaminów obowiązujących w obiekcie zakwaterowania oraz miejscach realizacji programu (m. in. przepisy przeciwpożarowe, poruszania się po drogach publicznych, ciszy nocnej i korzystania z kąpieliska),  z którymi zostają zapoznani podczas pierwszego spotkania.
3. Uczestnicy nie mogą bez zgody wychowawców oddalać się z terenu zakwaterowania oraz miejsca prowadzenia zajęć. Zobowiązani są również do zachowywania się zgodnie z ogólnie przyjętymi obyczajami i zasadami obowiązującymi na kolonii.
4. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22.00 do 7.00. W trakcie trwania ciszy nocnej obowiązuje zakaz odwiedzin Uczestników w innych pokojach.
5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny i inne rzeczy zagubione przez Uczestnika podczas trwania kolonii lub pozostawione przez niego po zakończeniu kolonii w miejscu zakwaterowania oraz w środkach transportu.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze, dokumenty oraz inne cenne rzeczy  posiadane przez Uczestników, jeśli po przybyciu do miejsca zakwaterowania nie zostały one złożone w depozycie, w miejscu wskazanym przez wychowawcę.
7. Uczestnicy zobowiązani są do poszanowania i utrzymania porządku na terenie ośrodka. Rodzice są odpowiedzialni materialnie za szkody wyrządzone przez swoje dziecko  i zobowiązują się je pokryć.
8 .W stosunku do Uczestników nie przestrzegających zasad objętych regulaminem Rada Kolonii zastrzega sobie prawo do zastosowania odpowiednich do przewinienia środków dyscyplinujących takich jak: upomnienie, powiadomienie rodziców czy powiadomienie szkoły. Poważne naruszenie zasad, a w szczególności spowodowanie zagrożenia dla bezpieczeństwa własnego lub innych uczestników grozi wydaleniem z kolonii bez zwrotu kosztów za niewykorzystane dni pobytu. W takim przypadku kosztami strat, transportu oraz opieki w czasie podróży zostaną obciążeni rodzice.
9. Organizator informuje Rodziców, że dzieci posiadające telefony komórkowe podczas trwania kolonii będą je deponować u wychowawcy grupy w czasie trwania zajęć programowych oraz ciszy nocnej. W przypadkach nagłej konieczności w czasie trwania ciszy nocnej, Rodzice będą mogli  mieć kontakt  z dzieckiem poprzez wychowawcę grupy lub kierownika kolonii.
10. Podczas pobytu , by nie przeszkadzać w zajęciach, rodzice będą mogli kontaktować się z dziećmi  w wyznaczonych godzinach w czasie wolnym (w godz. od 09.15 do 10,00 oraz od 19.15 do 21.00). W pozostałych godzinach będzie realizowany program i kontakt telefoniczny z dziećmi może być utrudniony lub niemożliwy.
11. Podczas trwania turnusu kolonijnego, od momentu przyjazdu do powrotu Uczestników kolonii obowiązuje całkowity zakaz używania wszelkich używek i  środków odurzających.

Uwaga: Prosimy nie dawać dzieciom cennych urządzeń elektronicznych i najnowszych modeli telefonów komórkowych.

W sprawie ewentualnych odwiedzin dziecka na kolonii:  rodzice zobowiązani są o wcześniejszym poinformowaniu  kierownika kolonii lub wychowawcy o planowanej wizycie.
Telefon:
Alina Kierod - prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży, koordynator "Działaj Lokalnie" - 510 211 940
Stanisław Kierod - koordynator FIO Warmia Mazury Lokalnie, organizator wypoczynku letniego i zimowego - 500 227 829

DANE ADRESOWE:

   Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży
     ul. Kolejowa 2B,
                    12-220 Ruciane Nida    
KRS: 0000235436
Regon: 280036529
NIP: 8491518666
nr konta: 73 9364 0000 2001 0005 1783 0001
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00
SPDiM.pl
Wróć do spisu treści